Кужабергенова Хамида Ихсановна

тарих ғылымдарынын кандидаты, доцент

USER_PHOTO

Тарих ғылымдарынын кандидаты, доцент

2017-03-06

Кужабергенова Хамида Ихсановна- тарих ғылымдарынын кандидаты, доцент. 1946 жылы 27 шілде күні БҚО, Тасқала ауданы, Подтяжки ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Шежін орта мектебін бітірді. 1969 жылы А.С. Пушкин атындағы педагогикалық институтына Тарих мамандығына оқуға түсті. 1974 жылы оқуды тәмәмдады. 1974 жылы осы жоғары оқу орнына жұмысқа қабылданды.

1988 жылы Фрунзе қаласындағы ҚМУ-нын мамандырылған оқу кеңесінде 07.00.01.- «КОКП тарихы» мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.

1990 жылы «Жалпы тарих» кафедрасынын меңгерушісі болып тағайындалды. 1993-1996 жж., 2002-2004 жж. тарих факультетінін деканы болып жұмыс істеді.

1995 жылы 15 наурыз күні «Қазақстан Республикасынын білім бері үздігі» төс белгісімен марапатталды. 2001 жылы Қазақстан Республикасынын Білім беру министірлігінін медалімен наградталды.

Негізгі ғылыми еңбектер:

1. Партийная забота о развитии социалистического самоуправления сельских тружеников Казахстана в период девятой пятилетки Сб.научных трудов КазПИ им.Абая, 1987 г.

2. Из опыта партийного руководства по развитию самоуправления народа в сфере бытового обслуживания Казахстана (1971-1975 гг.). Сб.научных трудов КазПИ им.Абая, 1987 г.

3. Жилье-91. Из местных материалов. Агитатор Казахстана. 1988 г. № 6.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Фрунзе.1988 г.

4. Партия тұрмысының лениндік нормалары. Сб.научных трудов Уральск,1990 г.

5. Построение социализма в СССР: преодоление догм и стереотипов (Методические рекомендации для учителей школ). Уральск, 1990 г.

В.И.Ленин и задачи народного образования. Материалы межвузовской научной конференции. Уральск, 1990 г.

6. Жекешелендіру және оның әлеуметтік салдарлары. Материалы научно-практ.конференции СХИ. Уральск,1993

7. Проблемы использования принципов народной педагогики в учебно-воспитательной работе. Сб.научных трудов Уральск,1994.

8. Самодержавие және Ресей саяси партиялары (ХІХ ғ. аяғы-ХХ ғ. басы) Арнаулы курсқа арналған методикалық құрал. Орал,1996.

9. Саяси партиялар туралы түсініктің теориялық-методологиялық мәселелері. Сб.научных трудов Уральск.1997.

10. Путь, равный столетию. Вестник ЗКГУ. Уральск.2000, № 1.

11. Проблема разделение власти: история и современность Вестник высшей школы Казахстана. Алматы,2001, № 1

12. Проблемы процесса модернизации в ракусе истории России Вестник Гуманитарной академии. Уральск, 2001, № 2.

13. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных и курсовых работ. Уральск, 2002

14. «Евразия тарихы» курсы бойынша оқу-методикалық құралы. Орал, 2002. Характер модернизации Казахстана Вестник ЗКГУ, 2001, № 4. Процесс модернизации российского общества в плане развития идеи об отмене крепостного права Вестник ЗКГУ, 2002, № 1-2

15. Орта-ғасырлар тарихы: оқу-құралы Орал, 2002

16. Электронды оқулық. Жауынгер жолы-ұрпаққа сабақ //Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан: тарих және тағылым 29 сәуір, 2010 жыл

17. Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары // Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011жж.) халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2 желтоқсан, 2011 жыл. «Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі халықаралық жағдай» // Ұлы Отан соғысының ардагері, М.Өтемісов атындағы БҚМУ профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты П.Р.Букаткиннің 90 жылдығына арналған «Батыс Қазақстанның 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске қосқан үлесі » - атты ғылыми-тәжірибелік конференция, 4 мамыр , 2013 ж.

18. «Ресей-Қазақстан қарым-қатынастары» //«Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 5 желтоқсан, 2013 ж.

19. „Орта ғасырлар тарихы“ 10 б. т.Оқу құралы 2011ж. Орал қаласы

19. „История средних веков Западной Европы“ Курс лекций. 20 б.т. 2016 ж. Орал қаласы.