Сахарнова Зоя Яковлевна

биология ғылымының кандидаты

USER_PHOTO

Биология ғылымының кандидаты

2017-03-13

Жалпы еңбек өтілі 46 лет

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 46 жыл

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 39 жыл

Ғылыми дәрежесі биология ғылымының кандидаты

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

1.Геоботанический очерк бассейна реки Чаган // Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2015. –с. 47-58.(в соавторстве с Рамазановым С.К.)

2. Геологическое строение, тектоника, рельеф бассейна реки Чаган, Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, с.58-61(в соавторстве с А.А.Тургумбаевым)

3. Ландшафты бассейна реки Чаган. Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, с.58-61(в соавторстве с Рамазановым С.К.)

4. «Ландшафтная характеристика типов местности среднего течения реки Урал и их классификация», «ЕХРО-2017» халықаралық көрмеге арналған «Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму трендтері,мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференцияның ғылыми мақалалар жинағы.2016 г.

5. «Биотопическая характеристика наземных моллюсков лесного массива Кара-Агач» «Иванов оқулары», « Қазақстан экожүйесінің алуантүрлілігінің өзекті мәселелері» материалы республиканской научно-практической конференции. 28 сентября 2016 г.

ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

(ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

1. З.Я.Сахарнова, Н.М.Умбеткалиев «Практические работы по общей геологии» «5В011600-География», «5В060900-География» , Геология, Издательский центр и СМИ ЗКГУ им.М.Утемисова , Уральск-2004

2. Сахарнова З.Я.,Терещенко Т.А. «Рабочая тетрадь по Физической географии Казахстана» «5В011600-География», «5В060900-География» , «Физическая география Республики Казахстан», Издательский центр и СМИ ЗКГУ им.М.Утемисова, 2007 г.

3. Сахарнова З.Я., С.К.Рамазанов

4. Геологическое строение, тектоника, рельеф //Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова,

5. Сахарнова З.Я.. Тургумбаев А.А.

6. Геоботанический очерк бассейна реки Чаган //Малые реки Казахстанско-Оренбургского трансграничного региона (на примере бассейна реки Чаган): Сборник научных статей. – Уральск: РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова,

ВИДЕОДӘРІСТЕР ТІЗІМІ

«5В011600-География», «Физическая география материков и океанов»

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

Страноведение

Физическая география РК

Физическая география материков и океанов

Геология

Ландшафтоведение